The Bolshoi Opera at Covent Garden

25.07.2006

Sergei Prokofiev
The Fiery Angel

25 and 26 July
Conductor - Alexander Vedernikov
Ruprecht - Boris Statsenko
Renata - Tatiana Smirnova
The Landlady - Irina Udalova
The Fortune-teller - Yevgenia Segenyuk
Agrippa of Nettersheim - Roman Muravitsky
Johann Faust - Alexander Naumenko
Mephistopheles - Maksim Paster
Mother Superior - Yelena Novak
The Inquisitor - Vadim Lynkovsky
Yakob Glok - Leonid Vilensky
Mathias Wiessman - Nikolai Kazansky
The Doctor - Alexander Arkhipov
The Servant - Vladimir Krasov
The Inn-Keeper - Leonid Zimnenko
First Nun - Oxana Lomova
Second Nun - Karina Serbina

Modest Mussorgsky
Boris Godunov

Conductor - Alexander Vedernikov
Title Role - Mikhail Kazakov (27 July, 29 July, 12.00pm); Vladimir Matorin (28 July, 29 July, 6.30pm)
Ksenia - Oxsana Lomova
Fyodor - Yelena Novak
Nurse to Ksenia - Yevgenia Segenyuk
Shuisky - Maksim Paster
Andrei Shchelkalov - Yuri Nechayev (27, 28 July, 29 July, 6.30pm): Yuri Laptev (29 July, 12.00pm)
Pimen - Taras Shtonda (27 July, 29 July, 12.00pm); Alexander Naumenko (28 July, 29 July, 6.30pm)
The Pretender - Roman Muravitsky (27, 28 July); Vitaly Tarashchenko (29 July, 12.00pm, 6.30pm)
Marina Mnishek - Yelena Manistina (27,28 July); Tatiana Erastova (29 July, 12.00pm, 6.30pm)
Varlaam - Valery Gilmanov
Missail - Alexander Zakharov
The Mistress of the Inn - Irina Dolzhenko
The Simpleton - Mikhail Gubsky
The Police Officer, Nikitich - Alexander Korotky
Mityukha - Boris Bezhko
The Boyar Herald - Alexander Arkhipov
The Kromy Boyar - Alexander Arkhipov
A Young Lad - Vladimir Krasov
First Woman - Irina Udalova
Second Woman - Yevgenia Segenyuk