Cast

Conductor

Alexei Bogorad

Anton Grishanin

Ayrat Kashaev

Alexander Soloviev

Father

Alexander Arsentyev

Alexander Khoshabaev

Andrei Valz

Anya

Elizaveta Bugulova

Xenia Eluferieva

Anna Laba

Marta Timofeeva

Elizaveta Titkova

24 September 2017

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Elizaveta Bugulova19 October 2017

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Xenia Eluferieva21 October 2017

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Elizaveta Bugulova21 October 2017

Conductor

Anton Grishanin

Father

Andrei Valz

Anya

Elizaveta Titkova9 December 2017

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Marta Timofeeva22 February 2018

Conductor

Anton Grishanin

Father

Andrei Valz

Anya

Elizaveta Bugulova24 February 2018

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Xenia Eluferieva24 February 2018

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Elizaveta Titkova22 March 2018

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Elizaveta Bugulova24 March 2018

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Andrei Valz

Anya

Elizaveta Titkova24 March 2018

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Marta Timofeeva18 October 2018

Conductor

Anton Grishanin

Father

Andrei Valz

Anya

Marta Timofeeva20 October 2018

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Andrei Valz

Anya

Elizaveta Bugulova20 October 2018

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Elizaveta Titkova21 October 2018

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Elizaveta Titkova25 November 2018

Conductor

Anton Grishanin

Father

Andrei Valz

Anya

Xenia Eluferieva25 November 2018

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Elizaveta Bugulova22 December 2018

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Marta Timofeeva23 December 2018

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Xenia Eluferieva9 February 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Andrei Valz

Anya

Elizaveta Bugulova17 February 2019

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Marta Timofeeva14 March 2019

Conductor

Anton Grishanin

Father

Andrei Valz

Anya

Xenia Eluferieva16 March 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Elizaveta Titkova16 March 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Xenia Eluferieva30 March 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Marta Timofeeva4 May 2019

Conductor

Anton Grishanin

Father

Andrei Valz

Anya

Marta Timofeeva1 June 2019

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Xenia Eluferieva2 June 2019

Conductor

Anton Grishanin

Father

Andrei Valz

Anya

Elizaveta Bugulova26 October 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Elizaveta Bugulova26 October 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Marta Timofeeva27 October 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Andrei Valz

Anya

Anna Laba27 October 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Andrei Valz

Anya

Marta Timofeeva5 January 2020

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Anna Laba7 January 2020

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Elizaveta Bugulova2 May 2020

Conductor

Anton Grishanin


PERFORMANCE IS CANCELLED.

9 January 2021

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Anna Laba23 January 2021

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Andrei Valz

Anya

Elizaveta Bugulova23 January 2021

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Anna Laba24 January 2021

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Elizaveta Bugulova6 February 2021

Conductor

Anton Grishanin

Father

Andrei Valz

Anya

Marta Timofeeva16 October 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Marta Timofeeva17 October 2021

Conductor

Anton Grishanin

Father

Andrei Valz

Anya

Marta Timofeeva6 November 2021

Conductor

Alexander Soloviev

Father

Andrei Valz

Anya

Anna Laba25 December 2021

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Elizaveta Bugulova26 December 2021

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Elizaveta Bugulova6 January 2022

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Elizaveta Bugulova9 January 2022

Conductor

Anton Grishanin

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Marta Timofeeva17 April 2022

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Andrei Valz

Anya

Anna Laba17 April 2022

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Andrei Valz

Anya

Anna Laba5 November 2022

Conductor

Anton Grishanin

Father

Andrei Valz

Anya

Anna Laba5 November 2022

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Anna Laba6 November 2022

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Elizaveta Bugulova7 January 2023

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Elizaveta Bugulova8 January 2023

Conductor

Anton Grishanin

Father

Andrei Valz

Anya

Anna Laba3 March 2023

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Elizaveta Bugulova4 March 2023

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Andrei Valz

Anya

Anna Laba4 March 2023

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Anna Laba5 March 2023

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Elizaveta Bugulova4 November 2023

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Andrei Valz

Anya

Anna Laba5 November 2023

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Anna Laba5 January 2024

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Alexander Arsentyev

Anya

Elizaveta Bugulova6 January 2024

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Alexander Khoshabaev

Anya

Anna Laba17 February 2024

Conductor

Alexei Bogorad

Father

Andrei Valz

Anya

Elizaveta Bugulova